inzenieruklubs.1s.lv

 

Jauno inženieru kluba darbības programma


Valmieras Viestura vidusskolas interešu izglītības tehniskās jaunrades programma

“Jauno inženieru klubs” (JIK)

Inženieris ir speciālists ar augstāko izglītību, kurš beidzis tehnisku augstskolu.

Gatavoties kļūt par inženieri (vai speciālistu jebkurā jomā) nozīmē – apzinīgi mācīties skolas vispārizglītojošo programmu un censties papildus izglītoties savas nākotnes darbības jomās. Inženieriem svarīgās zināšanas un iemaņas ir būtiskas arī citu eksakto zinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija, medicīna, Zemes zinātne u.c.) pārstāvjiem vai vadošiem darbiniekiem.

VVV skolēniem tiek piedāvāta interešu izglītības tehniskās jaunrades programma “Jauno inženieru klubs”(dots saīsināts izraksts).

   Programmas autors:

Skolotājs Uldis Ābeltiņš ir beidzis Latvijas Valsts Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti, specialitāte – fiziķis, pasniedzējs ar zinātnisko grādu – fizikas maģistrs, un Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti, zinātniskais grāds - izglītības zinātņu maģistrs, un 32 gadu strādājis Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā un Valmieras Viestura vidusskolā par fizikas skolotāju. Darba gados ir vadīti daudzi skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi, no kuriem labākie ir uzvarējuši Latvijas un Baltijas Skolēnu zinātniskajos konkursos un viens skolēns piedalījās Pasaules jauno zinātnieku forumā Maskavā. Daudzus gadus ir bijis Valmieras rajona fizikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs.

  1. Programmas aktualitāte

Latvijas tautsaimniecībai ir vajadzīgi eksaktajās un tehniskajās zinātnēs kompetenti cilvēki. Interese un pamatprasmes skolēnos pastiprināti ir jāveido jau pusaudžu vecumā, kad jaunietim vēl ir izteikta vēlme eksperimentēt, pētīt un kolektīvi paspriest kopīgos svarīgos jaunumus. Jauno inženieru klubs ir iespēja radošiem un ieinteresētiem jauniešiem sanākt kopā, veidot savu vērtību un interešu sistēmu, veicot eksperimentālo iekārtu veidošanu, pētniecisko darbību, prezentējot savus rezultātus, apspriežot zinātnes un tehnikas sasniegumus. Klubs dod iespēju jaunietim, veicot personisku pētījumu, vērsties pēc padoma pie šim nolūkam finansēta skolotāja.

2. Programmas īstenošanas uzdevumi

 1. Ar izvēlētajiem eksperimentiem, pētnieciskajām metodēm un nodarbību formām stiprināt interesi par eksaktajām zinātnēm un garīgo darbību kopumā, palīdzēt socializēties un celt pašnovērtējumu, sekmēt radošu brīvā laika pavadīšanu.

 2. Apgūt prasmes un uzkrāt zināšanas, kuras ir saistītas ar dabas un inženieru zinātnēm,  un matemātikas pielietojumu, attīstīt bērnu eksakto domāšanu, tai skaitā analītiskās, kombinēšanas, spriešanas, plānošanas u.c. prasmes un atmiņu.

 3. Sekmēt jauniešu pētniecisko darbu, nodrošinot individuālas konsultācijas.

 4. Veicināt audzēkņu dalību eksakto zinātņu konkursos, pilnveidot prasmes uzstāties un pamatot savu viedokli.

3. Programmas īstenošanas plāns

 1. Programmas saturs

  Eksperimentālo un pētniecisko prasmju apguve, tai skaitā izmantojot datorus vai izpētot paša izgatavotu modeli.

  Skolēna individuālā pētnieciskā darba izstrādāšana un prezentēšana konkursos.

  Interesantu jaunumu uzzināšana, darbs internetā un ar literatūras avotiem, diskusijas, prezentāciju gatavošana un skolas biedru iepazīstināšana ar saviem atradumiem.

 2. Mērķauditorija ir skolas 8.-12.klašu audzēkņi.

 3. Darbības formas ir individuālā apmācība vai konsultācija, grupas darbs, dalība konkursos un projektos.

 4. Īstenošanas laiks ir 1 mācību gads 1 reizi nedēļā 2 mācību stundas noteiktās dienās pēc stundām vai individuāli vienojoties. Dalība konkursos vai pasākumos atbilstoši to norises laikam.

                              

 

 

Atpakaļ