inzenieruklubs.1s.lv

 

Pētniecisko darbu izstrādes piedāvājumi


Pētniecisko darbu izstrādes sistēma

1.Pētnieciskie referāti (pētnieciskais darbs ir obligāta izglītības programmas prasība)

  1. Struktūra – titullapa; satura rādītājs; ievads; teorija; pētījums izmantojot interneta resursus (praktiskā darba vietā) par parādībām un procesiem dabā un sadzīvē; secinājumi; uzziņas avoti. Darbu var nodot elektroniski (uz skolas datora izlasāmā formātā).

  2. Prezentācija izmantojot datoru – titullapa; mērķis un uzdevumi; pētījuma interneta resursi, secinājumi. Prezentācija var notikt Jauno inženieru kluba organizētā pasākumā vai fizikas stundas laikā.

 

2. Pētnieciskie darbi ar eksperimentu un aizstāvēšanu

(2 skolēni var veikt kopēju darbu).

  1. Pirmajā semestrī prezentē izmantojot prognozēto vai jau iegūto rezultātu (sk. 1.2.punktu ar pamatīgāku skaidrojumu) un apsolās turpināt darbu uz konferenci (atzīme – līdz 10 ballēm);

  2. Otrajā semestrī februārī VVV Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos nodod pareizi noformētu darbu un aizstāv darbu atbilstoši SZPD vērtēšanas nosacījumiem (atzīme – līdz 10 ballēm). Nodot apsolīta darba nenodošana tiek vērtēta ar – “nv”.

VVV komisijas izvirzītie skolēni aizstāv savu darbu Vidzemes SZPD konferencē.

     Idejas pētnieciskajiem darbiem var lūgt skolotājiem. Interesantas un konkurētspējīgas var būt arī pašu izdomātas tēmas.

     Pētnieciskā darba izstrādi un atskaites noformēšanu var apgūt VVV Jauno inženieru klubā. Darbus var izstrādāt JIK nodarbību laikā, par to iepriekš vienojoties ar fizikas skolotāju Uldi Ābeltiņu.

 

Zināšanai - iepriekšējā mācību gada
VIDZEMES REĢIONA IZGLĪTOJAMO ZINĀTNISKĀS KONFERENCES 2017

NOLIKUMS

MĒRĶI

Vispārējais mērķis

Veicināt vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo individuālo kompetenču un talantu

attīstību.

Specifiskie mērķi

1.Padziļināt izglītojamo zināšanas dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu

nozarēs.

2.Iepazīstināt izglītojamos ar mūsdienu zinātniski pētnieciskā darba tematiku un

metodēm, iesaistot izglītojamos tiešā pētījumu izstrādē.

3.Veidot izglītojamos prasmi patstāvīgai darbībai zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.

ORGANIZATORS

Vidzemes reģiona izglītojamo zinātnisko konferenci organizē un koordinē Vidzemes

Augstskola sadarbībā ar Vidzemes reģionā ietilpstošo pilsētu un novadu izglītības

pārvaldēm, skolotāju metodiskajām apvienībām un Valmieras Pārgaujas ģimnāziju

projekta Nr. 8.3.2.1./16/I/002 “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana

izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros.

DALĪBNIEKI

9.-12.klašu izglītojamie, kuri veikuši pētījumu kādā no zinātnes nozarēm, kā arī 7.-

8.klašu izglītojamie, ja viņu veiktais pētījums pēc rakstveida un mutvārdu prezentācijas

izvērtējuma atbilst dalībai Latvijas izglītojamo zinātniskajā konferencē (turpmāk –

konference).

Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un

audiovizuālais materiāls var tikt publiskots bez atļaujas pieprasīšanas no dalībnieka.

NORISE

Konferenci organizē divos posmos - vispārējās izglītības iestādes un reģionālajā posmā.

Vispārējās izglītības iestāde nodrošina izglītojamo ar zinātniski pētnieciskā darba

(turpmāk - darbs) tēmām, darba vadītājiem, nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi

pētījuma veikšanai un, ja nepieciešams, sadarbību ar augstskolu pētījuma veikšanai

laboratorijās.

Organizē izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu izvērtēšanu izglītības iestādē un

elektroniski piesaka labākos darbus reģiona izglītojamo zinātniskajai konferencei

(turpmāk- RIZK) vietnē http://www.va.lv/lv/content/vidzemes-regiona-szpdkonference

līdz 2017.gada 3.martam.

Darbu tēmas un sekciju nosaukumus iesūta RIZK organizatoriem līdz 2017.gada

20.janvārim recenzentu deleģēšanai uz adresi ztc@va.lv

Vidzemes RIZK notiek Valmierā 2017.gada 17.martā: Vidzemes Augstskolā (Cēsu

iela 4 un Tērbatas iela 10) un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā (Zvaigžņu iela 4).

Konferences sākums – plkst.10.00 (reģistrācija – no plkst. 08.00 līdz plkst.10.00),

Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4.

Pētnieciskie darbi, kuru autorus uzaicina uz pētniecisko darbu publisku aizstāvēšanu,

izglītības iestādēm tiks paziņoti līdz 2017.gada 14.martam no e-pasta adreses

konkurss@va.lv.

Ierodoties uz Konferenci, pētnieciskā darba drukātā versija ir jāiesniedz attiecīgās

zinātnes nozares vērtēšanas komisijas vadītājam.

RIZK var pieteikt darbus šādās sekcijās: astronomijas, bioloģijas, cittautu valodniecības

un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures, ekonomikas, filozofijas, fizikas,

informātikas, kulturoloģijas, latviešu literatūras zinātnes un vēstures, latviešu

valodniecības, matemātikas, mākslas zinātnes, pedagoģijas, politoloģijas, psiholoģijas,

socioloģijas, tieslietu, veselības zinātnes, vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma,

zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas, ķīmijas, vides zinātnes un

inženierzinātnes.

Darba valoda ir latviešu valoda (angļu, vācu, krievu – humanitāro zinātņu attiecīgajās

lingvistiskajās sekcijās).

RIZK organizators informē novadu/ pilsētu izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības

organizatorus un izglītības iestādes par darbu izstrādes un RIZK norises gaitu.

DARBU NOFORMĒŠANA

Darbus noformē latviešu valodā datorsalikumā (burtu izmērs - 12, intervāls - 1,5).

Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijā darbus

izstrādā attiecīgajā svešvalodā. Darba pamatteksts humanitāro un sociālo zinātņu

sekcijā ir ne garāks par 30 lappusēm (A4 formāts), dabas zinātņu sekcijās – ne garāks

par 20 lappusēm (A4 formāts). Darbam var būt pielikums, ne garāks par trešo daļu no

pamatteksta lappušu skaita. Darba anotācija ir divās valodās (latviešu valodā un kādā

no svešvalodām), ne garāka par vienu pusi A4 formāta.

Katru darbu drīkst izstrādāt ne vairāk kā 3 izglītojamie.

Darba titullapas paraugs - Pielikums Nr.1.

Darba beigās jāpievieno apliecinājums - Pielikums Nr.2.

Izstrādājot darbus, izglītojamie tiek aicināti ņemt vērā Valsts izglītības satura centra

izstrādātos ieteikumus pētniecisko darbu izstrādei

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/szpdarbs/ieteikumi.shtml

DARBU VĒRTĒŠANA

Nozares eksperti vērtē RIZK iesniegtos rakstveida darbus un mutvārdu prezentācijas

un sagatavo rakstveida darbu recenzijas, pamatojoties uz vērtēšanas kritērijiem:

 domāšanas oriģinalitāte un radošums problēmas identificēšanā un

pētījuma izstrādē,

 pētniecības prasmes, pamatīgums pētījuma plānošanā un īstenošanā,

 sistemātiskums pētījuma izstrādē un tā izklāstā no ieceres līdz

secinājumiem,

 domas skaidrība un loģiskums pētījuma rezultātu interpretācijā,

 pētījuma apraksta atbilstība akadēmisko rakstu normām,

 prezentācijas prasmes un spēja apspriest savu darbu ar komisijas

locekļiem.

Darbi, kuri neatbilst zinātniski pētniecisko darbu struktūrai un kuros tiek konstatētas

plaģiātisma vai pašplaģiātisma pazīmes, netiek izskatīti un izvirzīti dalībai RIZK.

Netiek vērtēti arī darbi, kuri neatbilst darba noformējuma prasībām, kā arī darbi, kuri ir

iesniegti vēlāk kā 2017.gada 3.martā.

RIZK organizators līdz 2017.gada 27.martam iesniedz izglītojamo darbus valsts

konferencei saskaņā ar Latvijas 41.izglītojamo zinātniskās konferences nolikumu.

APELĀCIJAS IESPĒJAS

Komisijas vērtējums ir galīgs un nav pārsūdzams.

APBALVOŠANA

Vidzemes Augstskola piešķir apbalvojumus diviem augstu Komisijas vērtējumu

ieguvušiem starpdisciplināriem darbiem, kuros ir kā eksakto, tā arī humanitāri-sociālo

zinātņu elementi. 10.-12.klases skolēniem tiek piešķirta iespēja gada laikā izvēlēties

jebkuru sev interesējošu un priekšzināšanām atbilstošu Vidzemes Augstskolas Atvērtās

Universitātes studiju kursu, un apgūt to bez maksas.

Visi konferences dalībnieki saņem RIZK organizatora pateicības.

 

 
Rīgas Tehniskās universitātes
skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursa
«Pasaule pieprasa tehniskos prātus!»

NOLIKUMS atrodams sadaļā "RTU piedāvā"

 

 

Atpakaļ