inzenieruklubs.1s.lv

 

Pētniecisko darbu izstrādes piedāvājumi


Par skolēnu pētījumiem var lasīt sadaļā "Skolēnu pētījumi"

 

Pētniecisko darbu izstrādes sistēma

1.Pētnieciskie referāti (pētnieciskais darbs ir obligāta izglītības programmas prasība)

 1. Struktūra – titullapa; satura rādītājs; ievads; teorija; pētījums izmantojot interneta resursus (praktiskā darba vietā) par parādībām un procesiem dabā un sadzīvē; secinājumi; uzziņas avoti. Darbu var nodot elektroniski (uz skolas datora izlasāmā formātā).

 2. Prezentācija izmantojot datoru – titullapa; mērķis un uzdevumi; pētījuma interneta resursi, secinājumi. Prezentācija var notikt Jauno inženieru kluba organizētā pasākumā vai fizikas stundas laikā.

 

2. Pētnieciskie darbi ar eksperimentu un aizstāvēšanu

(2 skolēni var veikt kopēju darbu).

 1. Pirmajā semestrī prezentē izmantojot prognozēto vai jau iegūto rezultātu (sk. 1.2.punktu ar pamatīgāku skaidrojumu) un apsolās turpināt darbu uz konferenci (atzīme – līdz 10 ballēm);

 2. Otrajā semestrī februārī VVV Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos nodod pareizi noformētu darbu un aizstāv darbu atbilstoši SZPD vērtēšanas nosacījumiem (atzīme – līdz 10 ballēm). Nodot apsolīta darba nenodošana tiek vērtēta ar – “nv”.

VVV komisijas izvirzītie skolēni aizstāv savu darbu Vidzemes SZPD konferencē.

     Idejas pētnieciskajiem darbiem var lūgt skolotājiem. Interesantas un konkurētspējīgas var būt arī pašu izdomātas tēmas.

     Pētnieciskā darba izstrādi un atskaites noformēšanu var apgūt VVV Jauno inženieru klubā. Darbus var izstrādāt JIK nodarbību laikā, par to iepriekš vienojoties ar fizikas skolotāju Uldi Ābeltiņu.

 

Zināšanai - iepriekšējā mācību gada 2017./2018.

LATVIJAS SKOLĒNU 42. ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCES NOLIKUMS

 1. Vispārīgie jautājumi
 2. Nolikums nosaka, kā tiek organizēta Latvijas skolēnu 42. zinātniskās pētniecības darbu (turpmāk tekstā - ZPD) konference, kurā skolēns demonstrē savu zinātniskās pētniecības darbu.
 3. Konferenci organizē, lai veicinātu vispārējās izglītības iestāžu skolēnu individuālo kompetenču un talantu attīstību, tādejādi padziļinot skolēna zināšanas dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, kā arī iepazīstinātu skolēnus ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba tematiku un metodēm, iesaistot skolēnus tiešā pētījumu izstrādē, un veidotu skolēnos prasmi patstāvīgai darbībai zinātniskās pētniecības darbu izstrādē, un veidot nepieciešamās kompetences zinātniskajai darbībai izglītības iestādes, valsts un starptautiskajā mērogā.
 4. Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātnisko darbību raksturo patstāvīga zinātniska rakstura pētījuma izpilde dažādās zinātņu jomās, un šo darbību vada konkrētās zinātnes nozares speciālisti. Pētījumus skolēni veic savā izglītības iestādē, sadarbojoties ar darba vadītāju. Izglītības iestāde nodrošina skolēnus ar darba vadītājiem, nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi pētījuma veikšanai savu pieejamo

2

 

 

resursu ietvaros. Ja nepieciešams, pētniecisko darbu var veikt zinātniskās pētniecības iestāžu laboratorijās vai ražošanas uzņēmumos, pētnieciskā darba veikšanas uzraudzībai un konsultācijām piesaistot iestādes vai uzņēmuma attiecīgo speciālistu.

 1. ZPD noformēšanas prasības un ieteikumi ir norādīti Vadlīnijās skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai1.

 

1 Vadlīnijās skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai atrodamas šeit: http://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/20170904_zpd_vadlinijas.pdf

 1. Dalībnieki
 2. Dalībnieki ir 9.–12. klašu skolēni, kuri veikuši pētījumu kādā no zinātnes nozarēm. Izņēmuma gadījumā reģionālās zinātniskās konferences organizatoriem ir tiesības uzaicināt piedalīties konferencē 7.–8.klases skolēnus, kuri izstrādājuši ZPD, ja to darbu kvalitāte un saturs pēc būtības atbilst dalībai reģionālajā posmā.

III. Konferences norises organizēšana

 1. ZPD konference tiek organizēta trīs posmos:

6.1. 1.posms - ZPD konkurss skolā/pilsētā/novadā - līdz 2018. gada 22. februārim;

6.2. 2.posms - ZPD reģionālā konference - 2018. gada 23. martā;

6.3. 3.posms - ZPD valsts konference - 2018. gada 20. un 21. aprīlī.

 1. Skolēnu zinātniskās pētniecības darbību organizē sekcijās atbilstoši zinātnes nozarēm un/vai skolas izglītības programmā ietvertajiem mācību priekšmetiem.
 2. ZPD konferences darbs tiek organizēts šādās zinātņu nozarēs:

 

8.1. astronomija,

8.2. bioloģija,

8.3. cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātne un vēsture,

8.4. ekonomika,

8.5. filozofija,

8.6. fizika,

8.7. informātika,

8.8. inženierzinātne, 3

 

8.9. kulturoloģija,

8.10. ķīmija,

8.11. latviešu literatūras zinātne un vēsture,

8.12. latviešu valodniecība,

8.13. matemātika,

8.14. mākslas zinātne,

8.15. pedagoģija,

8.16. politoloģija,

8.17. psiholoģija,

8.18. socioloģija,

8.19. tieslietu zinātne,

8.20. veselības zinātne,

8.21. vides zinātne,

8.22. vēsture un kultūrvēsturiskais mantojums,

8.23. zemes zinātne un ekonomiskā ģeogrāfija.

 1. Konferences organizatori sekcijas var apvienot, ja dalībnieku skaits nav pietiekams (minimālo dalībnieku skaitu nosaka organizators).
 2. Reģionālās ZPD un valsts ZPD konferences darba valoda ir valsts valoda (latviešu valoda), izņemot humanitāro zinātņu lingvistiskās sekcijas, kurās darba valoda ir angļu, vācu, krievu, franču u.c.
 3. Konferences organizatori

11.1. 1. posms - ZPD konkurss skolā/pilsētā/novadā. Posmu organizē skolas/pilsētas/novada atbildīgie.

11.2. 2. posms - Reģionālā ZPD konference. Posmu organizē katra reģiona organizators:

11.2.1. Kurzemes reģionā - Liepājas Universitāte;

11.2.2. Vidzemes reģionā - Vidzemes Augstskola;

11.2.3. Latgales reģionā - Daugavpils Universitāte;

11.2.4. Zemgales reģionā - Latvijas Lauksaimniecības universitāte;

11.2.5. Pierīgas reģionā (apvienotais Rīgas reģions un Rīga) - Latvijas Universitāte. 4

 

11.3. 3. posms. Valsts ZPD konference. Organizē Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – Centrs).

 1. ZPD konferences atbildīgo personu noteikšana

12.1. Reģionālās ZPD konferences organizatori Centram līdz 2017. gada 15. decembrim paziņo reģionālās konferences atbildīgās personas – reģionālās konferences vadītājus (RKV).

12.2 Katra reģiona pašvaldības – pilsētas/novadi līdz 2018. gada 10. janvārim RKV paziņo sava pašvaldības – pilsētas/novada atbildīgo personu.

12.3. Izglītības iestādes līdz 2018. gada 20. janvārim paziņo pašvaldības – pilsētas/novada atbildīgajai personai izglītības iestādes atbildīgo personu.

 1. Konferences posmu organizēšana
 2. ZPD konkurss skolā/pilsētā/novadā - 1. posms. Organizējot ZPD konkursu, sekciju skaits nav ierobežots un to nosaka organizatori atbilstoši darbu skaitam. Posma organizatori izvirza labākos darbus uz reģionālo ZPD konferenci, ņemot vērā ZPD darbu atbilstību vērtēšanas kritērijiem.

13.1. ZPD iesūtīšana: 1. posma organizatoru norādītā atbildīgā persona (izglītības iestādes atbildīgā persona) izvirzīto skolēnu ZPD augšupielādē PDF formātā, ievadot nepieciešamo informāciju vietnē https://skolas.lu.lv/zpd laika posmā no 2018. gada 1. februāra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 23. februāra plkst. 23:59.

13.2. ZPD vērtēšana.

13.2.1. ZPD, kuri neatbilst ZPD struktūrai, kas norādīta vadlīnijās un kuros tiek konstatētas plaģiātisma vai pašplaģiātisma pazīmes, netiek izvirzīti uz nākamo posmu.

13.2.2. Minimālais punktu skaits izvirzīšanai uz reģionālo ZPD un valsts ZPD konferenci ir norādīts Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu vērtēšanas kritēriju un recenzijas veidlapā2.

2 Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu vērtēšanas kritēriju un recenzijas veidlapa atrodama šeit: http://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/20170904_zpd_vadlinijas.pdf 5

 

13.2.3. ZPD vērtēšanā tiek iesaistīti un pieaicināti nozares eksperti un speciālisti ZPD vērtē atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. Reģionālajos un valsts posmos darbu vērtēšanā netiek iesaistīti izglītības iestāžu pedagogi.

 1. Reģionālā ZPD konference - 2. posms.

14.1. ZPD vērtēšana un prezentācija

14.1.1. Katras zinātņu nozares sekcijas vērtēšanas komisiju ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā izveido reģionālās ZPD konferences organizatori, pieaicinot nozaru ekspertus un speciālistus.

14.1.2. Katru darbu vērtē viens recenzents (nozares speciālists, eksperts), sagatavojot rakstveida recenziju.

14.1.3. Rakstveida darbu recenzijas (PDF vai citā no sistēmas izgūtā formātā) skolēni saņem 2018. gada 16. martā.

14.1.4. Uz konferenci klātienē prezentēt darbus tiek aicināti tie skolēni, kuru darbi recenzijā ir saņēmuši vismaz 40 punktus, un šie skolēni, saņemot rakstveida darba vērtējumu - recenziju ar apstiprinājumu par dalību reģionālajā konferencē, ir aicināti prezentēt savu darbu reģionālajā ZPD konferencē.

14.1.5. Prezentācijā skolēns iekļauj arī atbildes uz recenzenta jautājumiem.

14.1.6. ZPD prezentē tā autors vai autori, izmantojot PowerPoint vai līdzvērtīga formāta prezentāciju, ja nepieciešams, izmanto uzskates materiālus. Uzstāšanās ilgums - līdz 7 minūtēm. Paredzētais laiks atbildēm uz jautājumiem - līdz 3 minūtēm.

14.1.7. Reģionālajai ZPD konferencei piesaistītie eksperti vērtē rakstveida darbus, sagatavo rakstveida recenzijas, un vērtē darbu mutvārdu prezentācijas.

14.1.8. Reģionālajā ZPD konferencē prezentācijas vērtē komisija. Pēc darba prezentācijas komisijas darba protokolā tiek norādīti visu komisijas locekļu vērtējumi, no kuriem galīgo vērtējumu par darba prezentēšanu veido vidējais vērtējums katrā kritērijā, noapaļojot uz augšu līdz pilnai vērtībai.

14.1.9. Darbi, kuri recenzijas un prezentācijas vērtējumu kopsummā saņem vismaz 60 punktus, tiek izvirzīti uz 3. posmu - valsts ZPD konferenci.

14.1.10. Reģionālās ZPD konferences katras sekcijas vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs rezultātus ievada vietnē https://skolas.lu.lv/zpd piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 29. martam. 6

 

14.1.11. Izglītojamam vai viņa likumiskajam pārstāvim (9. klases izglītojamam – ar rakstisku likumiskā pārstāvja atļauju) ir tiesības iesniegt reģionālās ZPD konferences organizatoriem iesniegumu ar lūgumu izskatīt konferences norises vai procesuālos pārkāpumus.

14.1.12. Reģionālajai ZPD konferencei var tikt izveidota apelācijas komisija, kura sastāv no vismaz trim ekspertiem, lai izskatītu apelācijas par konferences norisi vai procesuālajiem pārkāpumiem, un kas piecu dienu laikā no komisijas izveidošanas dienas izskata iesniegto apelāciju un paziņo skolēnam vai likumiskajam pārstāvim tās lēmumu.

14.2. Skolēnu apbalvošana

14.2.1. Reģionālajā ZPD konferencē vērtējumu paziņošana un skolēnu apbalvošana notiek katrā sekcijā pēc sekcijas darba beigām atkarībā no sekcijas dalībnieku un darbu skaita.

 1. Valsts ZPD konference - 3. posms.

15.1. Valsts ZPD konferenci organizē Centrs.

15.2. ZPD vērtēšana un prezentācija

15.2.1. Katras zinātņu nozares sekcijas vērtēšanas komisiju ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā izveido Centrs, pieaicinot nozaru ekspertus un speciālistus, un apstiprina līdz 2018. gada 10. aprīlim.

15.2.2. Valsts posmā skolēnu ZPD netiek recenzēti, darbs tiek izvērtēts konferences laikā. Pirms konferences norises vērtēšanas komisijas locekļiem ir pieeja visiem konkrētās sekcijas skolēnu darbiem, reģionālā posma ietvaros izstrādātājām recenzijām u.c. materiāliem, ja tādi pievienoti.

15.2.3. Valsts ZPD konferencē ZPD vērtējumu veido vērtēšanas komisijas vērtējums.

15.2.4. Ja vienā sekcijā ir vairāk nekā 20 darbi, tad Centram ir tiesības veidot apakšsekcijas un nodrošināt vairākas vērtēšanas komisijas atbilstoši apakšsekciju skaitam.

15.2.5. Darbu prezentē ZPD autors vai autori, izmantojot PowerPoint vai līdzvērtīga formāta prezentāciju, ja nepieciešams, izmanto uzskates materiālus. Atsevišķās sekcijās (Bioloģijā, Fizikā, Ķīmijā, Inženierzinātnēs) notiek stenda referātu prezentācijas. Prezentācijas ilgums - līdz 7 minūtēm. 7

 

15.2.6. Konferences vērtēšanas komisija vērtē gan rakstveida darbus, gan mutvārdu prezentācijas.

15.2.7. Vērtēšanas komisijas lēmums ir galīgs.

15.2.8. Valsts ZPD konferences vērtēšanas kārtība un kritēriji tiek publicēti VISC mājaslapā līdz 2018. gada 29. martam.

15.2.9. Izglītojamam vai viņa likumiskajam pārstāvim (9. klases izglītojamam – ar rakstisku likumiskā pārstāvja atļauju) ir tiesības iesniegt Centram iesniegumu ar lūgumu izskatīt konferences norises vai procesuālos pārkāpumus.

15.2.10. Valsts ZPD konferencei var tikt izveidota apelācijas komisija, kura sastāv no vismaz trim ekspertiem, lai izskatītu apelācijas par konferences norisi vai procesuālajiem pārkāpumiem, un kas piecu dienu laikā no komisijas izveidošanas dienas izskata sūdzību un paziņo skolēnam vai likumiskajam pārstāvim tās lēmumu.

15.2.11. Uz komisijas sēdi Centrs var uzaicināt darba vadītāju, recenzentus vai citus ekspertus.

15.3. Skolēnu apbalvošana

15.3.1. Valsts konferences dalībnieki katrā sekcijā tiek apbalvoti ar pirmās, otrās un trešās pakāpes diplomiem. Atbilstoši saņemtajam vērtējumam sekcijā attiecīgās pakāpes diplomi var netikt piešķirti vai arī vairākiem darbiem var tikt piešķirtas vienas pakāpes diplomi.

15.3.2. Centram ir tiesības piešķirt veicināšanas balvas – dalības tiesības vasaras nometnē – skolā izcilāko ZPD autoriem. Vasaras skola – nometne notiks 2018. gada jūlija un augusta mēnešos.

 1. Dalībnieku atlase starptautiskajiem pasākumiem
 2. Izvērtējot skolēnu ZPD prezentācijas, sekcijas vērtēšanas komisija izvirza kandidātus atlases konkursam dalībai starptautiskos pasākumos.
 3. Centrs izveido atlases konkursa komisiju, kurā viens pārstāvis ir no sekciju vērtēšanas komisijas, bet divi komisijas locekļi ir neatkarīgi eksperti.
 4. Ne vēlāk kā piecas dienas pēc valsts konferences izvirzītie kandidāti prezentē savus darbus angļu valodā atlases konkursā dalībai starptautiskos pasākumos:

18.1. Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursam Īrijā (Dublinā) no 2018. gada 14. septembra līdz 19. septembrim; 8

 

18.2. MILSET Expo (Starptautiskā kustība brīvā laika aktivitātēm zinātnē un tehnoloģijā) Starptautiskajai jauno zinātnieku izstādei Polijā (Gdiņā) no 2018. gada 16. jūlija līdz 22. jūlijam;

18.3. Genius Olympiad (Globālo apkārtējās vides jautājumu olimpiāde) ASV (Osvego) no 2018. gada 11. jūnija līdz 16. jūnijam;

18.4. Intel ISEF (INTEL starptautiskā zinātnes un inženierzinātņu izstādei) ASV (Fīniksā) no 2019. gada 12. līdz 17. maijam.

 1. Centrs patur tiesības rīkot atlases konkursu un iekļaut papildus starptautiskos pasākumus, kas nav minēti šī nolikuma 18. punktā, ja tos uzskata par nepieciešamiem.
 2. Noslēguma jautājumi
 3. Konferences laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots bez atļaujas pieprasīšanas no dalībnieka.

 

Kontaktpersonas

 1. Liepājas Universitāte – Socioloģisko pētījumu centra zinātniskā asistente Guna Pūce (e-pasts: guna.puce@liepu.lv).
 2. Vidzemes Augstskola – Mūžizglītības projektu vadītāja Iveta Skrinda (e-pasts: iveta.skrinda@va.lv).
 3. Daugavpils Universitāte – zinātņu prorektora p.i. Uldis Valainis (e-pasts: uldis.valainis@du.lv).
 4. Latvijas Lauksaimniecības universitāte – Mūžizglītības centra vadītāja Ilvita Švāne (e-pasts: ilvita.svane@llu.lv).
 5. Latvijas Universitāte – Studiju departamenta projekta koordinatore Mairita Krūka-Zalcmane (e-pasts: mairita.kruka-zalcmane@lu.lv).
 6. Valsts izglītības satura centrs – koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jautājumos Agnese Kozlovska (e-pasts: agnese.kozlovska@832.visc.gov.lv ).
 
Rīgas Tehniskās universitātes
skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursa
«Pasaule pieprasa tehniskos prātus!»

NOLIKUMS atrodams sadaļā "RTU piedāvā"

 

 

Atpakaļ